Actividades

Debullando o tempo

O vindeiro domingo 17 de febreiro, ás 17:30 horas, no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, a Asociación do Traxe Galego, coa colaboración do Obradoiro de cultura tradicional Ultreia e A Rexionalista de Teo presenta Debullando o tempo.
Cartel do espectáculo Debullando o tempo
Cartel do espectáculo
Advertisements
Premio Antón Fraguas

Acto de entrega do XXIV Premio Antonio Fraguas de Investigación sobre o Traxe Galego

Concedéronse onte os dous galardóns dos “XXIV Premios Antonio Fraguas de Investigación do traxe galego”, organizados polo Concello de Santiago e a Asociación do Traxe Galego e o patrocinio de El Corte Inglés.

Francisco Collantes e José Luis Rodríguez Alvarez gañaron o premio ao traballo descritivo polo seu estudo “Cen pezas do traxe do Val do Ulla“, que recolle un centenar de pezas antigas a ambas marxes do río Ulla, nos concellos de Vedra e A Estrada. Un traballo que resume e conclúe dez anos de investigación, datación e catalogación de pezas antigas atopadas na comarca e que servirá de referencia para os amantes do atavío tradicional.

Por outra banda, David Quiñones acadou o premio ao traballo analítico polo seu estudo “Galicia, a terra dos mil panos”, que revisa os diferentes tipos de panos utilizados na nosa indumentaria tradicional, desde os do pescozo de meiriño ou seda, panos da cabeza, de namorar, etc. Este traballo describe con detalle cada un dos panos e mantos, os tecidos, as costumes e o contexto histórico no que foron usados.

IMG_5749 (2)

O Premio de Investigación Antonio Fraguas é xa un consolidado certame, que “24 anos despois do seu inicio, segue cumprindo o seu obxectivo de fomentar o coñecemento da nosa vestimenta tradicional, e con ese coñecemento, o amor polo que nos é propio, polo que nos identifica”.

Os premios foron entregados no Salón Nobre do Pazo de Raxoi de man do alcalde de Santiago de Compostela Martiño Noriega con asistencia dos Concelleiros do mesmo e Goretti Sanmartín en representación da Deputación de A Coruña e a delegada de Comunicación e Relacións Institucionais de El Corte Inglés-Santiago, Eva Calvo.

IMG_5783

Os traballos presentados foron avaliados por un xurado composto por Ana Blanco Gómez, da Fundación Rosalía de Castro; Xesús Ferro Ruibal, académico e membro do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, e Xosé Manuel González Reboredo, do Padroado do Museo do Pobo Galego quenes loaron a calidade dos mesmos e animaron aos gañadores a seguir nas súas xa dilatadas carreiras como investigadores.

Premio Antón Fraguas

PREMIO DE INVESTIGACIÓN “ANTONIO FRAGUAS” 2018

Cartel do Premio de Investigación sobre o Traxe Galego Antonio Fraguas, XXIV edición, 2018
Cartel do Premio de Investigación sobre o Traxe Galego Antonio Fraguas, XXIV edición, 2018

A Asociación do Traxe Galego, na procura de conseguir e divulga-lo máis amplo coñecemento sobre o traxe galego, en tódalas súas variantes, convoca a XXIV EDICIÓN DO PREMIO DE INVESTIGACIÓN “ANTONIO FRAGUAS” nesta materia de acordo coas seguintes:

BASES

1. Establécense DOUS premios:

 1. PREMIO NA MODALIDADE DE TRABALLOS DESCRITIVOS Por valor de 600 euros
 2. PREMIO NA MODALIDADE DE TRABALLOS ANALÍTICOS Por valor de 1200 euros

2. A modo de orientación, para a presentación de traballos:

 1. Consideraranse na modalidade de TRABALLOS DESCRITIVOS aqueles que, recuperando traxes, especifiquen a materia con que están feitas as pezas, presenten patróns, medidas, onde se atoparon, onde están actualmente e de que época é cada unha das pezas analizadas, pero evitando elevar esas pezas ou eses traxes, sen máis documentación que a confirme e complemente, a categoría absoluta para unha terra ou unha época.
 2. Consideraranse na modalidade de TRABALLOS ANALÍTICOS todos aqueles traballos que:
  1. Pescuden información sobre o traxe tradicional en: inventarios post-morten, na tradición oral, na iconografía (gravado, pintura, fotografía), na literatura,na lingüística e na fraseoloxía.
  2. Centren a investigación sobre: as crenzas e valores relacionados co traxe, na influencia que na indumentaria tiveron os poderes relixiosos, económicos e políticos, e sobre os aspectos sociolóxicos relacionados ca indumentaria tradicional como a dos artesáns da nosa indumentaria (zoqueiros, costureiras, etc).
  3. Traballos que documenten a feitura dun determinado traxe, non só amosando e catalogando as pezas que o compoñen, senón tamén, investigando, quen foi o autor ou autora do mesmo, que técnicas de elaboración foron empregadas na transformación das materias primas e tamén na teceduría, nos adobíos, e nos enfeites das mesmas.

3. Os traballos achegaranse á sede da Asociación do Traxe Galego: Rúa do Hórreo, no 19.Galerías Viacambre Local 57-58, 15702 de Santiago de Compostela, por correo certificado ata a data límite do 30/11/2018.

4. Os traballos presentaranse en galego, en sobre pechado no que conste un lema e non poderán asinarse. O autor/a ou autores/as indicarán nunha cuartilla os seus datos persoais: nome, apelidos, enderezo, teléfono e NIF, nun sobre tamén pechado no que conste o mesmo lema que no sobre que contén o traballo.

5. Presentaranse orixinal e tres copias encadernadas dos traballos.

6. A Asociación do Traxe Galego reserva para si, os dereitos de publicación dos traballos premiados durante un prazo máximo dun ano contado dende a data de concesión do premio, podendo publicalos, se así o estima conveniente, e mantendo os seus autores/as os dereitos de propiedade intelectual. Pasando dito prazo os dereitos reverterán no autor/a do traballo premiado.

7. O Xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito do folclore, antropoloxía e investigación do traxe galego.

8. O veredicto do Xurado será inapelable, e poderá declarar desertos un ou máis premios se considera que a calidade dos traballos é insuficiente.

9. O veredicto do xurado adoptarase por maioría simple dos seus membros, quedando aquel facultado para resolve-las incidencias que poderan xurdir nas súas deliberacións.

10. Quedará o Xurado autorizado para interpretar o espírito deste premio de investigación nos casos nos previstos nas bases.

11. Poderá concorrer a estes premios calquera persoa, sexa cal fose a súa nacionalidade ou lugar de residencia.

12. Os traballos, a excepción dos premiados, voltaranse aos seus autores/as previa petición dos concursantes.

13. O feito de participar neste concurso supón a total aceptación destas bases.

Documento coas bases do premio para descargar

Actividades, Actividades do Día do Traxe, Certame de Traxes, Galerías de imaxes

Día do traxe 2018, fotos dos premios

Esta é a galería de imaxes na que podedes ver os/as premiados/as nas diferentes categorías do certame do día do traxe deste ano 2018, así como o nomeamento das socias de honra.
Celebrouse o pasado día 21 de xullo na praza da Quintana en Santiago de Compostela.

Actividades, Actividades do Día do Traxe, Certame de Traxes

BASES DO CERTAME DE TRAXES 2018

XXXIX Certame do Traxe Galego

Cartel do Día do Traxe Galego 2018

Díptico coas bases do certame (pdf)
Cartel en formato PDF para descargar

O 21 de xullo de 2018 dentro do programa de Festas do Apóstolo, o Departamento de Festexos do Excmo. Concello de Santiago de Compostela, convoca o XXXIX Certame do Traxe Galego coas seguintes

BASES

PRIMEIRA.

Poderán concorrer cantas persoas o desexen, cubrindo a folla de solicitude que se facilitará no Departamento de Festexos do Concello de Santiago: Teatro Principal. Rúa Nova 21, teléfono 981 54 23 47.

SEGUNDA.

Na folla de solicitude sinalarase: nome, apelidos e enderezo da persoa que mostre o traxe; se este é antigo (COMPLETO OU PRESENTADO POR PEZAS) ou moderno, de gala ou de cotío; comarca de procedencia e época á que pertence. No apartado de observacións consignaranse os mais datos aclaratorios posibles para unha mellor identificación así como os elementos que compoñen o traxe. Adxuntarase obrigatoriamente unha fotografía do concursante ataviado co traxe completo co que participa neste Certame. A falta da folla de inscrición ou da fotografía unha vez remate o prazo de presentación das mesmas suporá a descalificación inmediata do/a concursante.

Asimesmo, é de obrigado cumprimento a asistencia a sesión fotográfica que se realizará durante a celebración do Concurso pola Organización. Os traxes poden ser presentados por unha persoa física ou por unha xurídica (Asociación, agrupación,…), si se trata dunha xurídica deberán aportarse os seguintes datos, (nome, enderezo e CIF).

NO MESMO IMPRESO ATOPARÁN AS NORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE REXIRÁN A PRESENTE EDICIÓN DO CERTAME .

TERCEIRA.

O prazo de presentación de solicitudes para participar no concurso remata o día 20 de xullo, as 14 horas, podéndose entregar no Departamento de Festexos do Concello de Santiago. Teatro Principal, Rúa Nova, 21 ou enviando o correo electrónico teatroprincipal@santiagodecompostela.gal, tanto a folla de inscrición como a fotografía.

CUARTA.

Tódolos traxes feitos na actualidade se deberán inscribir como Traxe Moderno, sendo imprescindible que garden o canon do traxe antigo.

QUINTA.

a. Os traxes antigos completos , ou as pezas antigas presentadas segundo o apartado b do presente punto 5o deberanse presentar como tales, facendo referencia detallada ós seus antecedentes e procedencia.

b. Na modalidade de pezas ou conxuntos de pezas antigas que non compoñan un traxe completo, as pezas que se presenten poderán ir acompañadas das pezas de nova confección que se precisen para completar o traxe que, en todo caso, deberá ser armónico.

SEXTA.

Calesquera que sexan os traxes, antigos ou modernos, os seus tecidos serán naturais e de uso tradicional galego E os seus adornos haberán ser de vidro, acibeche ou cera vidrada, os agremáns ou pasamanarías de fío, seda ou algodón, e no seu feitío axeitaranse ós patróns tradicionais.

SÉTIMA.

É condición imprescindible que tódalas prendas que compoñen o traxe en exhibición formen un conxunto completo e homoxéneo.

OITAVA.

Non poderán combinarse prendas de distinta comarca.

NOVENA.

O Xurado, no momento da súa deliberación terá moi en conta a calidade e autenticidade do traxe e de cada unha das prendas que o compoñen, e máis dos restantes elementos da indumentaria, incluídos calzado, adobíos, peiteado, etc.

DÉCIMA.

Os traxes ou pezas premiados nos últimos cinco anos non poderán concursar. Isto inclúe calquera das pezas que conformaban estes traxes.

DÉCIMO PRIMEIRA.

O Xurado estará constituído por un experto designado por cada unha destas institucións: Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, Consellería de Cultura, Museo do Pobo Galego, Instituto Padre Sarmiento, Concello de Santiago e Patronato Rosalía de Castro. Actuará como Secretario, sen voz nin voto, un membro da Asociación do Traxe Galego.

DÉCIMO SEGUNDA.

O Xurado terá as meirandes facultades para a interpretación destas bases e poderá outorga-las mencións e accésits que xuzgue convintes así como a descalificación inmediata de aqueles participantes que incumpran algunha das anteditas bases ou das normas de organización do certame.

DÉCIMO TERCEIRA.

Establécense os seguintes

PREMIOS:

PREMIO TRAXE ANTIGO COMPLETO

Homes: 400 EUROS e agasallo conmemorativo
Mulleres: 400 EUROS e agasallo conmemorativo

PREMIO TRAXE DE COTÍO

Homes:
Primeiro Premio: 300 EUROS e agasallo conmemorativo
Segundo Premio: 200 EUROS e agasallo conmemorativo

Mulleres:

Primeiro Premio: 300 EUROS e agasallo conmemorativo
Segundo Premio: 200 EUROS e agasallo conmemorativo

PREMIO TRAXE MODERNO

Homes:
Primeiro Premio: 300 EUROS e agasallo conmemorativo
Segundo Premio: 200 EUROS e agasallo conmemorativo

Mulleres:

Primeiro Premio: 300 EUROS e agasallo conmemorativo
Segundo Premio: 200 EUROS e agasallo conmemorativo

Nenos:
Primeiro Premio: agasallo conmemorativo
Nenas:
Primeiro Premio: agasallo conmemorativo

No apartado de nenos/as poderán participar concursantes ata os 14 anos.

PREMIO ESPECIAL de 600 EUROS

para o grupo de máis de 10 persoas que se inscriban como asociación, grupo folclórico, etc. e que ningún dos seus membros estea inscrito no Concurso de xeito individual.

PREMIO ESPECIAL DE 200 EUROS
a mellor peza ou conxunto de pezas antigas que non compoñan un traxe completo.

Premio Antón Fraguas

Premio de investigación Antonio Fraguas sobre o Traxe tradicional 2017

A Asociación do Traxe Galego, na procura de conseguir e divulga-lo máis amplo coñecemento sobre o traxe galego, en tódalas súas variantes, convoca a XXIII EDICIÓN DO PREMIO DE INVESTIGACIÓN “ANTONIO FRAGUAS” nesta materia de acordo coas seguintes:

BASES

 1. Establécense DOUS premios:
  1. PREMIO NA MODALIDADE DE TRABALLOS DESCRITIVOS Por valor de 600 euros.
  2. PREMIO NA MODALIDADE DE TRABALLOS ANALÍTICOS Por valor de 1200 euros
 2. A modo de orientación, para a presentación de traballos:
  1. Consideraranse na modalidade de TRABALLOS DESCRITIVOS aqueles que, recuperando traxes, especifiquen a materia con que están feitas as pezas, presenten patróns, medidas, onde se atoparon, onde están actualmente e de que época é cada unha das pezas analizadas, pero evitando elevar esas pezas ou eses traxes, sen máis documentación que a confirme e complemente, a categoría absoluta para unha terra ou unha época.
  2. Consideraranse na modalidade de TRABALLOS ANALÍTICOS todos aqueles traballos que:
   1. Pescuden información sobre o traxe tradicional en: inventarios post-morten, na tradición oral, na iconografía (gravado, pintura, fotografía), na literatura,na lingüística e na fraseoloxía.
   2. Centren a investigación sobre: as crenzas e valores relacionados co traxe, na influencia que na indumentaria tiveron os poderes relixiosos, económicos e políticos, e sobre os aspectos sociolóxicos relacionados ca indumentaria tradicional como a dos artesáns da nosa indumentaria (zoqueiros, costureiras, etc).
   3. Traballos que documenten a feitura dun determinado traxe, non só amosando e catalogando as pezas que o compoñen, senón tamén, investigando, quen foi o autor ou autora do mesmo, que técnicas de elaboración foron empregadas na transformación das materias primas e tamén na teceduría, nos adobíos, e nos enfeites das mesmas.
 3. Os traballos achegaranse á sede da Asociación do Traxe Galego: Rúa do Hórreo, no 19.Galerías Viacambre Local 57-58, 15702 de Santiago de Compostela, por correo certificado ata a data límite do 30/11/2017.
 4. Os traballos presentaranse en galego, en sobre pechado no que conste un lema e non poderán asinarse. O autor/a ou autores/as indicarán nunha cuartilla os seus datos persoais: nome, apelidos, enderezo, teléfono e NIF, nun sobre tamén pechado no que conste o mesmo lema que no sobre que contén o traballo.
 5. Presentaranse orixinal e tres copias encadernadas dos traballos.
 6. A Asociación do Traxe Galego reserva para si, os dereitos de publicación dos traballos premiados durante un prazo máximo dun ano contado dende a data de concesión do premio, podendo publicalos, se así o estima conveniente, e mantendo os seus autores/as os dereitos de propiedade intelectual. Pasando dito prazo os dereitos reverterán no autor/a do traballo premiado.
 7. O Xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito do folclore, antropoloxía e investigación do traxe galego.
 8. O veredicto do Xurado será inapelable, e poderá declarar desertos un ou máis premios se considera que a calidade dos traballos é insuficiente.
 9. O veredicto do xurado adoptarase por maioría simple dos seus membros, quedando aquel facultado para resolve-las incidencias que poderan xurdir nas súas deliberacións.
 10. Quedará o Xurado autorizado para interpretar o espírito deste premio de investigación nos casos nos previstos nas bases.
 11. Poderá concorrer a estes premios calquera persoa, sexa cal fose a súa nacionalidade ou lugar de residencia.
 12. Os traballos, a excepción dos premiados, voltaranse aos seus autores/as previa petición dos concursantes.
 13. O feito de participar neste concurso supón a total aceptación destas bases.

Podedes ver e descargar as bases neste enlace: